„Lekcje ciepła” w europejskiej czołówce

„Lekcje ciepła” – edukacyjny projekt, w którym uczestniczą tarnowskie szkoły podstawowe, znalazł się wśród 12 najlepszych europejskich projektów na rzecz rozwoju zrównoważonej energii w prestiżowym konkursie The EU Sustainable Energy Awards. Projekt jest realizowany z inicjatywy MPEC Tarnów i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa w ramach współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

 

W organizowanym przez Unię Europejską konkursie The EU Sustainable Energy Awards biorą udział projekty promujące ideę czystej, bezpiecznej i wydajnej energii. W tym roku do konkursu zgłoszono setki projektów z całej Europy. „Lekcje ciepła” to jedyny polski projekt zakwalifikowany do finałowej dwunastki. Ceremonia wręczenia nagród i ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się 18 czerwca br. w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.

 

Dzieci uczestniczące w „Lekcjach ciepła” podczas interaktywnych eksperymentów i doświadczeń zdobywają wiedzę o tym w jaki sposób efektywnie korzystać z ciepła systemowego, skąd się bierze smog, jak powstaje ciepło oraz w jaki sposób trafia ono do naszych domów. Dedykowane do projektu materiały edukacyjne – pięknie ilustrowane bajki  o nowych przygodach Czerwonego Kapturka oraz słuchowiska radiowe, nie tylko podnoszą atrakcyjność edukacyjną projektu, ale przede wszystkim ułatwiają zapamiętywanie zasad oszczędzania ciepła i poszanowania energii. Adresatem projektu są uczniowie klas I-II oraz IV-V szkół podstawowych.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z zało­że­niami euro­pej­skiej stra­te­gii „District Heating and Cooling Stra­tegy” (Stra­te­gii dot. Cie­płow­nic­twa Syste­mo­wego i Chłod­nic­twa), która zakłada inicjowanie dzia­łań podno­szą­cych świa­do­mość w zakre­sie ener­gii i kli­matu. Jed­nym z punk­tów stra­te­gii jest reali­za­cja dłu­go­fa­lo­wych pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych i zachę­ca­nie do racjo­nal­nego korzy­sta­nia z ener­gii. „Lekcje ciepła” powstały pod egidą IGCP i są realizowane przez większość firm ciepłowniczych w Polsce. Patronami projektu są Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Energii.

 

Z wszystkimi finałowymi projektami The EU Sustainable Energy Awards można  zapoznać się pod adresem https://www.eusew.eu.