MPEC S.A. w Tarnowie konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, kładąc duży nacisk na minimalizację niekorzystnego wpływu działalności Spółki na zdrowie i środowisko naturalne. Od 1995 roku Spółka zrealizowała różnorodne projekty w obszarach: zmniejszenia emisji substancji gazowych i pyłów pochodzących ze spalania paliw, kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego oraz likwidacji źródeł niskiej i średniej emisji. Efektem podjętych działań jest produkcja ciepła przyjaznego dla środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie paliw. Spółka już dziś spełnia wymagania, jakie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej – Dyrektywą IPCC nr 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń będą obowiązywały po roku 2016.
W przeliczeniu na jeden GJ wyprodukowanego ciepła, od 1994 roku zmniejszyliśmy szkodliwe oddziaływanie na środowisko
o następujące wartości:
  • SO2 – emisja dwutlenku siarki – redukcja o 72%
  • NOx – emisja tlenku azotu – redukcja o 61%
  • CO – emisja tlenku węgla – redukcja o 90%
  • CO2 – emisja dwutlenku węgla – redukcja o 41%
  • PYŁ – emisja pyłu – redukcja o 90%

Dowodem poprawy stanu środowiska jest pojawienie się rzadkich gatunków roślin m.in. objętego ścisłą ochroną kosaćca syberyjskiego kilkaset metrów od głównego źródła ciepła – „Elektrociepłowni Piaskówka”.

MPEC S.A.  w Tarnowie wielokrotnie otrzymywał nagrody za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne m.in. Firma Przyjazna Środowisku 2005,  KLON 1998, KLON 1999, KLON 2000 oraz Złoty Laur Ciepłownictwa w 2006 roku.
Projekty zrealizowane przez MPEC S.A. w Tarnowie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie tarnowskim:
  • Likwidacja niskiej i średniej emisji
  • Modernizacja sieci i węzłów ciepłowniczych
  • Kogeneracja
  • Telemetria – nowoczesny system zarządzania siecią ciepłowniczą
  • Modernizacja źródła centralnego Elektrociepłowni „Piaskówka”

Informacje o wpływie wytworzonego ciepła na środowisko

Procentowy udział w miejskiej sieci ciepłowniczej ciepła wytworzonego z OZE, ITPOK oraz ciepła odpadowego

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2016 wynosi 0%.