Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie w swojej działalności kieruje się ideą dialogu społecznego, który przyczynia się do rozwoju oraz poprawy jakości życia społecznego i ekonomicznego w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstwa.
Realizując naszą misję odpowiedzialności społecznej dążymy do tego, aby przybierała ona realne kształty. W praktyce oznacza to zaangażowanie Spółki: w podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników i ich rodzin, wsparcie dla klientów i właścicieli oraz stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w działaniach na rzecz polepszenia warunków życia społeczności lokalnej w obszarach: kultura, sport, edukacja, estetyka otoczenia, środowisko naturalne.

Szczególną troską otaczamy przedsięwzięcia i inicjatywy służące wszechstronnemu kształtowaniu intelektualnej i sportowej aktywności dzieci i młodzieży. Jesteśmy patronem młodzieżowej drużyny brydżowej Tarnowskiej Akademii Brydżowych Umiejętności oraz sekcji judo młodzików działającej w Klubie Sportowym „Błękitni” w Tarnowie.
Spółka popularyzuje wiedzę w zakresie racjonalnego gospodarowania i poszanowania energii  cieplnej, jak również asygnuje środki finansowe na upowszechnianie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu i zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu tarnowskiego. W 2008 roku zainicjowaliśmy w regionie tarnowskim edukacyjną kampanię społeczną „Oszczędzaj ciepło racjonalnie”. Stosując multimedialne środki przekazu zachęcamy do zmiany nawyków w codziennym użytkowaniu ciepła, promując tym samym korzyści ekologiczne i ekonomiczne płynące z racjonalnego gospodarowania energią cieplną.
Informacja o biężących działaniach Spółki w obszarze „Odpowiedzialność społeczna”  publikowana jest w dziale Aktualności.