Oferta promocyjna

Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”

dla budynków realizowanych w latach 2017 – 2018

Obowiązki stron oferty promocyjnej:

MPEC Tarnów

  • wykona i pokryje koszty wymiany przyłącza, budowy/rozbudowy węzła cieplnego z modułem ciepłej wody,
  • sporządzi i pokryje koszty dokumentacji projektowej obejmującej instalację gazową i centralnej ciepłej wody oraz uzyska wymagane pozwolenia na budowę,
  • wykona i pokryje koszty budowy instalacji wewnętrznej CCW w budynku obejmującej doprowadzenie centralnej ciepłej wody do poszczególnych mieszkań,
  • na własny koszt odtworzy powierzchnie ścian klatek schodowych do stanu pierwotnego, w zakres oferty nie wchodzi wykonanie zabudowy instalacji,
  • zawrze umowy z lokatorami na wykonanie przyłącza wraz z wodomierzem i demontaż piecyka gazowego oraz zaślepienie instalacji gazowej za promocyjną cenę 500 zł na mieszkanie (cena zawiera 8% podatek VAT).

Zarządca

  • uzyska pisemne deklaracje lokatorów o przyłączeniu mieszkań do centralnej ciepłej wody,
  • udostępni pomieszczenie celem lokalizacji węzła dwufunkcyjnego pośredniego zgodnie z wydanymi warunkami (dotyczy sytuacji, w której niezbędna jest budowa nowego węzła pośredniego, nie dotyczy rozbudowy istniejącego węzła CO),
  • jest zobowiązany zakupić poniesione przez MPEC nakłady na budowę instalacji wewnętrznej CCW (instalacja nie obejmuje przyłączy do mieszkań) sukcesywnie w ciągu 5 lat, w wysokości pięciu równych rocznych rat stanowiących 1/5 promocyjnej ceny umownej.

Promocyjna cena umowna określona zostanie przez MPEC Tarnów jako suma:

  •  kosztorysowej wartości robót obejmujących wykonanie instalacji wewnętrznej CCW w budynku (bez przyłączy do mieszkań) z zastosowaniem średnich stawek robocizny i narzutów kosztów pośrednich (bez narzutu zysku i kosztów ogólnozakładowych) dla robót instalacyjnych na terenie miasta Tarnowa publikowanych przez SEKOCENBUD i obowiązujących w dniu sporządzenia kosztorysu,
  •  kosztorysowej wartości materiałów w cenach zakupu MPEC Tarnów (bez narzutu zysku i kosztu zakupu materiału),

pomniejszona o upust cenowy zależny od ilości zgód mieszkańców w danym budynku i przedstawiona przed zawarciem umowy. Udział 50% skutkował będzie pomniejszeniem w wysokości 20%, natomiast udział 100% – pomniejszeniem w wysokości 60%. W budynkach, w których udział mieszkań w programie zawiera się pomiędzy 50-100% wielkość pomniejszenia zostanie wyliczona proporcjonalnie. Budynki, w których nie uzyskano wymaganego progu 50% zainteresowania mieszkańców, nie zostaną objęte ofertą promocyjną Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”.

Szczegółowy zakres prac objętych kosztorysem oraz specyfikacja materiałów będzie przedmiotem uzgodnień między zarządcą, administratorem i MPEC Tarnów. Brak uzgodnienia kosztorysu oznaczać będzie nie przyjęcie oferty promocyjnej.

Warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest zgłoszenie budynku do Programu CCW, skuteczne zawarcie umów przyłączenia co najmniej 50% lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku oraz podpisanie przez MPEC umowy z zarządcą lub administratorem w zakresie zmiany własności nakładów.

Oferta promocyjna obejmuje wyłącznie budynki mieszkalne wymienione w harmonogramie załączonym do oferty.

MPEC zastrzega sobie prawo do ustalenia harmonogramu realizacji włączeń budynków zgłoszonych do promocyjnego Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”.

Jeśli planują Państwo podjęcie działań umożliwiających skorzystanie z oferty promocyjnej, MPEC Tarnów deklaruje pomoc w akcji informacyjno – marketingowej Programu CCW we wskazanych budynkach.

W przypadku pytań dotyczących oferty promocyjnej CCW prosimy o kontakt z koordynatorem Programu CCW: Tomasz Kasprzyk, tel. 14 688 22 88, 662 056 155,
email: kasprzyk@mpec.tarnow.pl

Pobierz ofertę promocyjną w pdf