Uprzejmie informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji zawartych ze Spółką umów. Poniżej znajduje się informacja o odbiorcach, zakresie, celu oraz przysługujących osobom fizycznym prawach w obszarze przetwarzania przez MPEC Tarnów danych osobowych. Wskazany jest również kontakt do Administratora danych osobowych przetwarzanych przez MPEC Tarnów w zakresie realizowanych umów.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232646, BDO: 000110392
NIP: 873-10-01-679, REGON:  850310047.

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO ze względu na łączący Panią/Pana i Administratora stosunek umowny, w celu realizacji umowy/umów zawartych z Panią/Panem, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/umów, której Pani/Pan jest stroną, i będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami oraz wypełnienia obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator,
  • zewnętrznym kancelariom prawnym,
  • świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w związku z łączonym strony stosunkiem umownym),
  • innym upoważnionym podmiotom.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Administratorem elektronicznie pod adresem:

daneosobowe@mpec.tarnow.pl

lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/umów i jej/ich realizacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania stosunku cywilnoprawnego
z Administratorem.