Uprzejmie informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji zawartych ze Spółką umów. Poniżej znajduje się informacja o odbiorcach, zakresie, celu oraz przysługujących osobom fizycznym prawach w obszarze przetwarzania przez MPEC Tarnów danych osobowych. Wskazany jest również kontakt do Administratora danych osobowych przetwarzanych przez MPEC Tarnów w zakresie realizowanych umów.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232646, NIP: 873-10-01-679, REGON:  850310047.

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe naszych Kontrahentów są przetwarzane ze względu na łączący z Administratorem stosunek umowny, w celu realizacji umowy/umów zawartych z Kontrahentami, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/umów, której Kontrahenci są stroną, i będą przetwarzane przez okres realizacji umowy/umów i okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami oraz wypełnienia obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych Kontrahentów mogą być przekazane:

  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator,
  • zewnętrznym kancelariom prawnym,
  • świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w związku z łączonym strony stosunkiem umownym),
  • innym upoważnionym podmiotom.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą  przysługuje  prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem:

daneosobowe@mpec.tarnow.pl

we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/umów i jej/ich realizacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę – zgodnie z tymi przepisami – metod lub modeli postępowania, a także zgód i innych oświadczeń.