REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pobierz>>

OŚWIADCZENIE o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pobierz>>

Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 września 2020 r. na godz. 11:00

Zaproszenie wraz z materiałami dostępne jest tutaj

Do komunikacji mailowej Spółki z Akcjonariuszami w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem służy następujący adres poczty elektronicznej: wza@mpec.tarnow.pl

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna jest tutaj

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienna 4, pokój nr 306.