www.mpec.tarnow.pl

Tarnów będzie miał efektywny system ciepłowniczy

MPEC Tarnów otrzymał 55 mln dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę efektywnego systemu ciepłowniczego. Na terenie Elektrociepłowni „Piaskówka” w Tarnowie powstanie nowoczesne źródło węglowe oraz farma słoneczna. Celem realizacji projektu jest spełnienie wymogów efektywności energetycznej określonych w dyrektywie 2012/27/UE oraz poprawa ekologicznych standardów produkcji ciepła.

 

Co konkretnie zostanie zrobione

Istniejący w Elektrociepłowni „Piaskówka” kocioł wodny zostanie zastąpiony kotłem parowym pracującym w wysokosprawnej kogeneracji (produkcja skojarzona ciepła i energii elektrycznej). Jednostka wytworzy 36 000 MWh i 340 000 GJ. Wybudowana zostanie także farma 180 kolektorów słonecznych produkujących ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wyprodukowane ciepło w całości zostanie zagospodarowane w tarnowskim systemie ciepłowniczym. Nadwyżka energii elektrycznej ponad potrzeby Spółki zostanie dostarczona do sieci elektroenergetycznej. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej pozwoli zaspokoić potrzeby ok. 20 000 gospodarstw domowych.

 

Efekty realizacji projektu

Po zakończeniu inwestycji Elektrociepłownia „Piaskówka” wraz z nowoczesną siecią ciepłowniczą spełniać będą wymogi efektywnego systemu ciepłowniczego. Ilość wytworzonego ciepła w kogeneracji przekroczy poziom 50% (próg wymagany dla systemów efektywnych energetycznie). Zastosowane technologie pozwolą zaoszczędzić 160 000 GJ energii pierwotnej. Nastąpi znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i dostosowanie poziomu emisji do restrykcyjnych norm dyrektywy IED (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) i konkluzji BAT (ang. best available techniques). W wyniku realizacji projektu zostanie ograniczona lub uniknięta emisja dwutlenku węgla – 19 000 Mg/rok, zredukowana emisja SOx – 205 Mg/rok, zredukowana emisja NOx – 41 Mg/rok, zredukowana emisja pyłu – 57 Mg/rok.

 

Co to jest kogeneracja - obejrzyj film


 


Projekt jest realizowany w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjności i zasobooszczędnej gospodarki Część 3 Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze. Całkowita wartość projektu: 65 mln zł. Kwota dofinansowania: 55 mln zł. Kwota dofinansowania stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 

 

 

strefa informacji

 

     

                                                                                                                                                                                    www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl