Kontrast
Czcionka

FAQ – częste pytania

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź
Najczęściej zadawane pytania

Węzeł cieplny jest to zespół urządzeń, których zadaniem jest przekazywanie ciepła z wody krążącej w miejskiej sieci ciepłowniczej do wewnętrznej instalacji grzewczej budynku – w celu podgrzania wody znajdującej się w instalacji w budynku i dostosowania jej parametrów do potrzeb Odbiorcy. Ciepła woda z węzła cieplnego wykorzystywana jest zarówno do ogrzewania budynku, jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przyłącze ciepłownicze jest to odcinek sieci łączący miejską sieć ciepłowniczą z budynkiem Odbiorcy, doprowadzający ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego zlokalizowanego w tym budynku lub odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

Wielkość zamówionej mocy cieplnej ustalana jest przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Jest to największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Do obliczenia zapotrzebowania na zamówioną moc cieplną, dla Tarnowa, Żabna oraz Niedomic przyjmuje się temperaturę obliczeniową zewnętrzną -20°C, zgodnie z normą PN-B-02403:1982 powołaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiana mocy cieplnej zamówionej następuje wyłącznie na pisemny wniosek Odbiorcy. Zgłoszenie i realizacja takiego wniosku może mieć miejsce jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.

Odbiorców ciepła MPEC Tarnów obowiązują następujące terminy zmiany mocy:

a) wniosek Odbiorcy o zmianę wielkości mocy zamówionej złożony w terminie do 30 września danego roku, skutkuje zmianą mocy zamówionej z dniem 1 stycznia następnego roku,

b) w przypadku złożenia przez Odbiorcę wniosku po 30 września danego roku, wniosek zostanie rozpatrzony jako dotyczący kolejnego roku kalendarzowego, następującego po tym, którego miał dotyczyć wniosek o zmianę zamówionej mocy cieplnej.

Złożenie wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej nie zwalnia Odbiorcy od uiszczania opłaty za moc zamówioną i opłaty za usługi przesyłowe, w wysokości odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy.

Odbiorca może w każdym czasie, za zgodą MPEC Tarnów, dokonać podwyższenia dotychczasowej mocy zamówionej. Zwiększenie zamówionej mocy cieplnej w takim przypadku może nastąpić w trakcie roku kalendarzowego.

Zmiany wielkości mocy zamówionej zostaną potwierdzone zawarciem aneksu do Umowy Kompleksowej.

Jeżeli na wniosek Odbiorcy zamówiona moc cieplna zostanie zmniejszona do wielkości niezapewniającej zachowania utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach lub utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, MPEC Tarnów  nie będzie ponosił odpowiedzialności za niedogrzanie pomieszczeń lub obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej.

W przypadku, gdy wniosek Odbiorcy o zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej będzie wymagał wymiany sieci ciepłowniczej, zewnętrznej instalacji odbiorczej, urządzeń węzła cieplnego, układu pomiarowo-rozliczeniowego, MPEC Tarnów  może dokonać w uzgodnieniu z Odbiorcą zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej maksymalnie do wielkości technicznie możliwej, niewymagającej wymiany ww. urządzeń.

Wniosek Odbiorcy o zmianę zamówionej mocy cieplnej może być niezrealizowany przez MPEC Tarnów, jeżeli warunki poboru mocy w zmienionej wartości wymagają przebudowy sieci ciepłowniczej lub przyłącza lub węzła cieplnego lub źródła ciepła będących własnością MPEC Tarnów. W takiej sytuacji MPEC Tarnów  wyda warunki techniczne określające zakres koniecznych zmian i wymagania dla określonej przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej, które winny być spełnione przed zrealizowaniem wniosku o zmianę zamówionej mocy cieplnej.

W przypadku, gdy zamówiona przez Odbiorcę moc cieplna jest mniejsza od mocy cieplnej określonej w umowie o przyłączenie danego obiektu do sieci ciepłowniczej albo gdy wartości współczynnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej znacznie różnią się od wartości technicznie uzasadnionych, MPEC Tarnów może dokonać w sezonie grzewczym kontroli prawidłowości określenia przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej (zgodnie z § 40 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło).

W przypadku stwierdzenia przekroczenia mocy cieplnej MPEC Tarnów może naliczyć opłaty za pobór ciepła niezgodnie z warunkami określonymi w umowie. Wysokość opłat za przekroczenie zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę określa §45 ust. 3, 4, 5 ww. rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią, w przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę przedsiębiorstwo energetyczne, na podstawie wielkości mocy wynikającej z tego przekroczenia, może obciążyć Odbiorcę opłatą za zamówioną moc cieplną oraz opłatą stałą za usługę przesyłową w wysokości dwukrotnych cen wynikających z określonych cen i stawek opłat, zawartych w taryfie dla danej grupy taryfowej. Opłaty te oblicza się dla każdego miesiąca,
w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową.

MPEC Tarnów zobowiązuje się do utrzymania gotowości dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania w następujących okresach:

  1. od 21 października do 31 marca, bez względu na wysokość temperatur zewnętrznych,
  2. od 1 września do 20 października oraz od 1 kwietnia do 31 maja, jeżeli w kolejnych następujących po sobie trzech dniach temperatura zewnętrzna o godz. 19:00 nie przekroczy +15°C oraz pięciodniowa prognoza pogody nie przewiduje wzrostu temperatur zewnętrznych. Wstrzymanie gotowości następuje, jeżeli w kolejnych następujących po sobie trzech dniach temperatura zewnętrzna o godz. 19:00 przekroczy +15°C oraz prognoza pogody na kolejne pięć dni nie przewiduje spadku temperatur zewnętrznych. Temperatury zewnętrzne przyjmuje się z danych stacji meteorologicznej w Tarnowie,
  3. od 1 czerwca do 31 sierpnia na pisemny wniosek Odbiorcy. Wstrzymanie gotowości następuje również na pisemny wniosek Odbiorcy,
  4. na pisemny wniosek Odbiorcy MPEC Tarnów zobowiązuje się do utrzymania gotowości dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania w okresie całego roku pod warunkiem, że Odbiorca korzysta z dostawy ciepła dla potrzeb centralnej ciepłej wody.

W okresie gotowości dostawy ciepła, rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania, odbywa się samoczynnie poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji obiektów. Urządzenia te przez cały czas powinny być gotowe do rozpoczęcia lub przerwania dostawy ciepła. Nastawy temperatury zewnętrznej wynoszą +15°C, co oznacza, że rozpoczęcie ogrzewania następuje z chwilą, gdy wartość temperatury zewnętrznej jest niższa lub równa +15°C, a przerwanie ogrzewania z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej +15°C.