Od 1 października br. uprawnione podmioty mogą skorzystać z tzw. cen ciepła z rekompensatą.  20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wdrażająca mechanizm wyliczania cen ciepła z rekompensatą.

Z cen ciepła systemowego z rekompensatą skorzystają odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz wymienione w ustawie  podmioty użyteczności publicznej – w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Ceny ciepła z rekompensatą zostaną ustalone dla: ceny ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną i ceny nośnika ciepła.

Co należy zrobić, aby otrzymać cenę ciepła z rekompensatą?

  • Gospodarstwa domowe np. w domach jednorodzinnych otrzymają ciepło z rekompensatą na mocy ustawy i nie muszą składać do MPEC Tarnów żadnych oświadczeń.
  • Pozostali uprawnieni odbiorcy w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 11 października 2022 r.  (lub nabycia uprawnienia) zobowiązani są do złożenia do MPEC Tarnów oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych do korzystania z cen ciepła z rekompensatą (link do wzorów oświadczeń znajduje się na końcu artykułu).

Do podmiotów uprawnionych, które muszą złożyć oświadczenie należą m.in.

  1. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. UWAGA! Jeżeli spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa nie złoży do MPEC Tarnów określonego w ustawie oświadczenia – cena ciepła z rekompensatą zostanie przyznana takiemu podmiotowi. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców, która nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców;
  2. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy – podmioty zapewniające dostawy ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
  3. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy – wymienione w ustawie podmioty użyteczności publicznej np. szkoły, żłobki czy jednostki opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

MPEC Tarnów uruchomił specjalną infolinię, pod którą podmioty uprawnione mogą kontaktować się w sprawach związanych z przyznaniem cen ciepła z rekompensatą. Infolinia czynna będzie w dni robocze od 29 września do 11 października w godzinach od 12:00 do 14:30 pod numerem tel. 14 688 22 02.

Oświadczenie należy złożyć w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia czyli do 11 października 2022 roku w wersji elektronicznej na adres: mpec@mpec.tarnow.pl lub w wersji papierowej na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów

Oświadczenia, które będą zawierać błędy formalne lub będą wypełnione niekompletnie, będą odsyłane do odbiorcy w celu poprawy lub uzupełnienia.

Złożone oświadczenie uprawnia odbiorcę do stosowania wobec niego ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, jeżeli jest ona niższa od ceny wytwarzania ciepła wynikającej z taryfy producenta ciepła. Cena ciepła z rekompensatą zostanie wyliczona w oparciu o wskazany w ustawie mechanizm, mając na uwadze, że średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą zgodnie z ww. ustawą jest ograniczona do wartości:

  • 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym
  • 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła

Do pobrania:

Kliknij tutaj, aby pobrać wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny ciepła z rekompensatąw pliku znajdują się w kolejności:

  • Wzór Oświadczenia obiorcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy (dotyczy odbiorców z grup wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy)
  • Wzór Oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy (dotyczy odbiorców wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata