UWAGA!  Załatw sprawę bez wychodzenia z domu lub umów wizytę dowiedz się więcej>

 

Pogotowie ciepłownicze tel. 993

logo portal analiz

Portal

ANALIZY ZUŻYCIA CIEPŁA

dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

logo geoportal

Geoportal 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

budynków mieszkalnych wielorodzinnych

logo tke

Geoportal

TARNOWSKA STREFA CIEPŁA

sprawdź dostępność ciepła systemowego

logo tke

TKE

TARNOWSKI KLASTER ENERGII

koncepcja budowy ekospalarni pre-RDF

Kim jesteśmy?

Nasza Misja

Działając na rynku energetycznym stawiamy na zrównoważony rozwój, godzący rosnące potrzeby energetyczne, konieczność ochrony środowiska i  odpowiedzialność społeczną.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie zaopatruje w ciepło ponad 80 000 mieszkańców Tarnowa, Niedomic i Żabna oraz kilkadziesiąt dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych działających na terenie miasta Tarnowa. Naszym Klientom zapewniamy komfort i bezpieczeństwo energetyczne, dlatego każdego roku ofertę Spółki wybiera wielu nowych odbiorców. Od 1996 roku, w warunkach konkurencji ogrzewana przez Spółkę powierzchnia wzrosła o blisko 100%. Obecnie MPEC Tarnów dostarcza ciepło systemowe do ogrzania ponad 2 020 000 m2 powierzchni. Jesteśmy liderem branży ciepłowniczej w Polsce w kategorii przedsiębiorstw o sprzedaży do 1 000 000 GJ/rok.

Aktualności

Załatw sprawę bez wychodzenia z domu lub umów wizytę

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów, Interesariuszy oraz Pracowników zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji. Wszystkie zgłaszane przez Państwa sprawy i dyspozycje realizujemy na bieżąco! Prosimy o kontaktowanie się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz tradycyjnych przesyłek pocztowych.  Jeżeli w celu załatwienia sprawy konieczne jest osobiste spotkanie […]

Elektroniczne Faktury za ciepło

W związku z panującą sytuacją epidemii koronawirusa zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych faktur za ciepło. Na otrzymywanie faktur elektronicznych może zdecydować się każdy odbiorca ciepła systemowego, który korzysta z Internetu. Wybór faktury elektronicznej skróci czas jej doręczenia – trafi ona do Państwa w dniu jej wystawienia! Jeżeli chcą Państwo otrzymywać fakturę elektroniczną zamiast tradycyjnej […]

Od wtorku 29 września ciepło systemowe będzie ogrzewać tarnowian

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami zewnętrznymi MPEC Tarnów uruchamia gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. Tarnowianie będą mogli ogrzewać mieszkania ciepłem systemowym od wtorku, 29 września 2020 r. W okresie gotowości rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania budynków odbywa się samoczynnie poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania […]

Nasze ciepło jest

BEZPIECZNE

Do mieszkania wpuszczaj tylko ciepłą wodę i bądź spokojny, że ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

WYGODNE

Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.

DOSTĘPNE

Nie musisz martwić się o opał lub przeglądy instalacji. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

EKOLOGICZNE

Ogrzewaj mieszkanie, a nie całą planetę. Nasze ciepło produkowane jest z poszanowaniem środowiska.

FAQ - częste pytania

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny jest to zespół urządzeń, których zadaniem jest przekazywanie ciepła z wody krążącej w miejskiej sieci ciepłowniczej do wewnętrznej instalacji grzewczej budynku – w celu podgrzania wody znajdującej się w instalacji w budynku i dostosowania jej parametrów do potrzeb Odbiorcy. Ciepła woda z węzła cieplnego wykorzystywana jest zarówno do ogrzewania budynku, jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Co to jest przyłącze ciepłownicze?

Przyłącze ciepłownicze jest to odcinek sieci łączący miejską sieć ciepłowniczą z budynkiem Odbiorcy, doprowadzający ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego zlokalizowanego w tym budynku lub odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

Kto ustala wielkość zamówionej mocy cieplnej?

Wielkość zamówionej mocy cieplnej ustalana jest przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Jest to największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Do obliczenia zapotrzebowania na zamówioną moc cieplną, dla Tarnowa, Żabna oraz Niedomic przyjmuje się temperaturę obliczeniową zewnętrzną -20°C, zgodnie z normą PN-B-02403:1982 powołaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kiedy można zmienić zamówioną moc cieplną?

Zmiana mocy cieplnej zamówionej następuje wyłącznie na pisemny wniosek Odbiorcy. Zgłoszenie i realizacja takiego wniosku może mieć miejsce jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.

Odbiorców ciepła MPEC Tarnów obowiązują następujące terminy zmiany mocy:

a) wniosek Odbiorcy o zmianę wielkości mocy zamówionej złożony w terminie do 1 października danego roku, skutkuje zmianą mocy zamówionej z dniem 1 stycznia następnego roku,

b) wniosek Odbiorcy o zmianę wielkości mocy zamówionej złożony w terminie po 1 października danego roku, skutkuje zmianą mocy zamówionej po upływie roku kalendarzowego od daty złożenia wniosku,

c) złożenie wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej nie zwalnia Odbiorcy od uiszczania opłaty za moc zamówioną i opłaty za usługi przesyłowe, w wysokości
odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy.

Wniosek Odbiorcy o zwiększenie zamówionej mocy cieplnej może być niezrealizowany przez MPEC Tarnów w ww. terminach, jeżeli warunki poboru mocy w zmienionej wartości wymagają poniesienia nakładów na przebudowę przyłącza, węzła cieplnego lub zwiększenia mocy w źródle. W przypadku, gdy zmiana mocy cieplnej zamówionej będzie skutkować koniecznością rozbudowy źródła ciepła, modernizacją sieci ciepłowniczej lub urządzeń węzła cieplnego będących własnością MPEC Tarnów, wyda on warunki techniczne określające wymagania dla Odbiorcy, które winny być spełnione przed zrealizowaniem wniosku o zmianę zamówionej mocy cieplnej.

Czy za przekroczenia zamówionej mocy cieplnej naliczane są kary?

W przypadku, gdy zamówiona przez Odbiorcę moc cieplna jest mniejsza od mocy cieplnej określonej w umowie o przyłączenie danego obiektu do sieci ciepłowniczej albo gdy wartości współczynnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej znacznie różnią się od wartości technicznie uzasadnionych, MPEC Tarnów może dokonać w sezonie grzewczym kontroli prawidłowości określenia przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej (zgodnie z § 40 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło).

W przypadku stwierdzenia przekroczenia mocy cieplnej MPEC Tarnów może naliczyć opłaty za pobór ciepła niezgodnie z warunkami określonymi w umowie. Wysokość opłat za przekroczenie zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę określa §45 ust. 3, 4, 5 ww. rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią, w przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę przedsiębiorstwo energetyczne, na podstawie wielkości mocy wynikającej z tego przekroczenia, może obciążyć Odbiorcę opłatą za zamówioną moc cieplną oraz opłatą stałą za usługę przesyłową w wysokości dwukrotnych cen wynikających z określonych cen i stawek opłat, zawartych w taryfie dla danej grupy taryfowej. Opłaty te oblicza się dla każdego miesiąca,
w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową.

Kiedy rozpoczyna i kończy się okres gotowości dostaw ciepła?

MPEC Tarnów zobowiązuje się do utrzymania gotowości dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania w następujących okresach:

a) od 21 października do 31 marca, bez względu na wysokość temperatur zewnętrznych,

b) od 1 września do 20 października oraz od 1 kwietnia do 31 maja, jeżeli w kolejnych następujących po sobie trzech dniach temperatura zewnętrzna o godz. 19:00 nie przekroczy +15°C oraz pięciodniowa prognoza pogody nie przewiduje wzrostu temperatur zewnętrznych. Wstrzymanie gotowości następuje, jeżeli w kolejnych następujących po sobie trzech dniach temperatura zewnętrzna o godz. 19:00 przekroczy +15°C oraz prognoza pogody na kolejne pięć dni nie przewiduje spadku temperatur zewnętrznych. Temperatury zewnętrzne przyjmuje się z danych stacji meteorologicznej w Tarnowie,

c) od 1 czerwca do 31 sierpnia, na pisemny wniosek Odbiorców, jeżeli łączna moc cieplna zamówiona Odbiorców zgłaszających wnioski indywidualne przekroczy 50% ogólnej mocy cieplnej zamówionej w źródle i węźle grupowym na potrzeby ogrzewania pomieszczeń. Wstrzymanie gotowości następuje również na pisemny wniosek Odbiorców.

W okresie gotowości dostawy ciepła, rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania, odbywa się samoczynnie poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji obiektów. Urządzenia te przez cały czas powinny być gotowe do rozpoczęcia lub przerwania dostawy ciepła. Nastawy temperatury zewnętrznej wynoszą +15°C, co oznacza, że rozpoczęcie ogrzewania następuje z chwilą, gdy wartość temperatury zewnętrznej jest niższa lub równa +15°C, a przerwanie ogrzewania z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej +15°C.

MPEC Tarnów informuje o wprowadzeniu i wstrzymaniu gotowości dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania na swojej stronie internetowej.

Sprawdź, jak ograniczamy smog

Polecamy

R_3n-1024x569
R_2
r_11n
r_4n

logo poisfundusz unia europejskastrona z funduszem unii europejskiej

www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl