UWAGA!  Załatw sprawę bez wychodzenia z domu lub umów wizytę dowiedz się więcej>

Pogotowie ciepłownicze tel. 993

logo portal analiz

Portal

ANALIZY ZUŻYCIA CIEPŁA

dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

logo geoportal

Geoportal 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

budynków mieszkalnych wielorodzinnych

logo tke

Geoportal

TARNOWSKA STREFA CIEPŁA

sprawdź dostępność ciepła systemowego

logo tke

TKE

TARNOWSKI KLASTER ENERGII

koncepcja budowy ekospalarni pre-RDF

Kim jesteśmy?

Nasza Misja

Działając na rynku energetycznym stawiamy na zrównoważony rozwój, godzący rosnące potrzeby energetyczne, konieczność ochrony środowiska i  odpowiedzialność społeczną.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie zaopatruje w ciepło ponad 80 000 mieszkańców Tarnowa, Niedomic i Żabna oraz kilkadziesiąt dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych działających na terenie miasta Tarnowa. Naszym Klientom zapewniamy komfort i bezpieczeństwo energetyczne, dlatego każdego roku ofertę Spółki wybiera wielu nowych odbiorców. Od 1996 roku, w warunkach konkurencji ogrzewana przez Spółkę powierzchnia wzrosła o blisko 100%. Obecnie MPEC Tarnów dostarcza ciepło systemowe do ogrzania ponad 2 140 000 m2 powierzchni. Jesteśmy liderem branży ciepłowniczej w Polsce w kategorii przedsiębiorstw o sprzedaży do 1 000 000 GJ/rok.

Aktualności

Wstrzymanie gotowości dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania

Informujemy, że w dniach od 26 do 28 maja br. temperatura zewnętrzna w Tarnowie o godz. 19:00 wyniosła: 26.05. – 19,0°C, 27.05 – 15,3°C, 28.05. – 16,1°C, a długoterminowe prognozy pogody nie przewidują spadku temperatur zewnętrznych w mieście i regionie tarnowskim.  W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej (Rozdział II pkt. […]

Dostęp do elektronicznej informacji o wystawionych fakturach

Uprzejmie informujemy, że MPEC Tarnów zapewnia Odbiorcom dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń za ciepło i wystawionych faktur. Aby otrzymać elektroniczną informację o rozliczeniach za ciepło i wystawionych fakturach należy złożyć w MPEC Tarnów wniosek o przesłanie tych informacji na wskazany we wniosku adres poczty e-mail Odbiorcy. Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z […]

Lekcje ciepła online

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem edukacyjno-ekologicznych zajęć o ochronie powietrza i zrównoważonym korzystaniu z zasobów naturalnych polecamy dostępne online „Lekcje ciepła”! Zapraszamy nauczycieli, rodziców i dzieci do korzystania z nich i wspólnej nauki. „Lekcje Ciepła” dostępne są na stronie www.lekcjeciepla.pl Dla najmłodszych polecamy szczególnie lekcje inspirowane postacią współczesnego Czerwonego Kapturka, który zamieszkał … w mieście! Z atrakcyjnych, […]

Nasze ciepło jest

BEZPIECZNE

Do mieszkania wpuszczaj tylko ciepłą wodę i bądź spokojny, że ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

WYGODNE

Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.

DOSTĘPNE

Nie musisz martwić się o opał lub przeglądy instalacji. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

EKOLOGICZNE

Ogrzewaj mieszkanie, a nie całą planetę. Nasze ciepło produkowane jest z poszanowaniem środowiska.

FAQ - częste pytania

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny jest to zespół urządzeń, których zadaniem jest przekazywanie ciepła z wody krążącej w miejskiej sieci ciepłowniczej do wewnętrznej instalacji grzewczej budynku – w celu podgrzania wody znajdującej się w instalacji w budynku i dostosowania jej parametrów do potrzeb Odbiorcy. Ciepła woda z węzła cieplnego wykorzystywana jest zarówno do ogrzewania budynku, jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Co to jest przyłącze ciepłownicze?

Przyłącze ciepłownicze jest to odcinek sieci łączący miejską sieć ciepłowniczą z budynkiem Odbiorcy, doprowadzający ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego zlokalizowanego w tym budynku lub odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

Kto ustala wielkość zamówionej mocy cieplnej?

Wielkość zamówionej mocy cieplnej ustalana jest przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Jest to największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Do obliczenia zapotrzebowania na zamówioną moc cieplną, dla Tarnowa, Żabna oraz Niedomic przyjmuje się temperaturę obliczeniową zewnętrzną -20°C, zgodnie z normą PN-B-02403:1982 powołaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kiedy można zmienić zamówioną moc cieplną?

Zmiana zamówionej mocy cieplnej następuje wyłącznie na pisemny wniosek Odbiorcy. Zgłoszenie i realizacja takiego wniosku może mieć miejsce jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.

Odbiorców ciepła MPEC Tarnów obowiązują następujące terminy zmiany mocy:

a) wniosek Odbiorcy o zmianę wielkości mocy zamówionej złożony w terminie do 30 września danego roku, skutkuje zmianą mocy zamówionej z dniem 1 stycznia następnego roku,

b) w przypadku złożenia przez Odbiorcę wniosku po 30 września danego roku, wniosek zostanie rozpatrzony jako dotyczący kolejnego roku kalendarzowego, następującego po tym, którego miał dotyczyć wniosek o zmianę zamówionej mocy cieplnej.

Złożenie wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej nie zwalnia Odbiorcy od uiszczania opłaty za moc zamówioną i opłaty za usługi przesyłowe, w wysokości odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy.

Odbiorca może w każdym czasie, za zgodą MPEC Tarnów, dokonać podwyższenia dotychczasowej mocy zamówionej. Zwiększenie zamówionej mocy cieplnej w takim przypadku może nastąpić w trakcie roku kalendarzowego.

Zmiany wielkości mocy zamówionej zostaną potwierdzone zawarciem aneksu do Umowy Kompleksowej.

Jeżeli na wniosek Odbiorcy zamówiona moc cieplna zostanie zmniejszona do wielkości niezapewniającej zachowania utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach lub utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, MPEC Tarnów  nie będzie ponosił odpowiedzialności za niedogrzanie pomieszczeń lub obniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej.

W przypadku, gdy wniosek Odbiorcy o zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej będzie wymagał wymiany sieci ciepłowniczej, zewnętrznej instalacji odbiorczej, urządzeń węzła cieplnego, układu pomiarowo-rozliczeniowego, MPEC Tarnów  może dokonać w uzgodnieniu z Odbiorcą zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej maksymalnie do wielkości technicznie możliwej, niewymagającej wymiany ww. urządzeń.

Wniosek Odbiorcy o zmianę zamówionej mocy cieplnej może być niezrealizowany przez MPEC Tarnów, jeżeli warunki poboru mocy w zmienionej wartości wymagają przebudowy sieci ciepłowniczej lub przyłącza lub węzła cieplnego lub źródła ciepła będących własnością MPEC Tarnów. W takiej sytuacji MPEC Tarnów  wyda warunki techniczne określające zakres koniecznych zmian i wymagania dla określonej przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej, które winny być spełnione przed zrealizowaniem wniosku o zmianę zamówionej mocy cieplnej.

Kiedy rozpoczyna i kończy się okres gotowości dostaw ciepła?

MPEC Tarnów zobowiązuje się do utrzymania gotowości dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania w następujących okresach:

  1. od 21 października do 31 marca, bez względu na wysokość temperatur zewnętrznych,
  2. od 1 września do 20 października oraz od 1 kwietnia do 31 maja, jeżeli w kolejnych następujących po sobie trzech dniach temperatura zewnętrzna o godz. 19:00 nie przekroczy +15°C oraz pięciodniowa prognoza pogody nie przewiduje wzrostu temperatur zewnętrznych. Wstrzymanie gotowości następuje, jeżeli w kolejnych następujących po sobie trzech dniach temperatura zewnętrzna o godz. 19:00 przekroczy +15°C oraz prognoza pogody na kolejne pięć dni nie przewiduje spadku temperatur zewnętrznych. Temperatury zewnętrzne przyjmuje się z danych stacji meteorologicznej w Tarnowie,
  3. od 1 czerwca do 31 sierpnia na pisemny wniosek Odbiorcy. Wstrzymanie gotowości następuje również na pisemny wniosek Odbiorcy,
  4. na pisemny wniosek Odbiorcy MPEC Tarnów zobowiązuje się do utrzymania gotowości dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania w okresie całego roku pod warunkiem, że Odbiorca korzysta z dostawy ciepła dla potrzeb centralnej ciepłej wody.

W okresie gotowości dostawy ciepła, rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania, odbywa się samoczynnie poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji obiektów. Urządzenia te przez cały czas powinny być gotowe do rozpoczęcia lub przerwania dostawy ciepła. Nastawy temperatury zewnętrznej wynoszą +15°C, co oznacza, że rozpoczęcie ogrzewania następuje z chwilą, gdy wartość temperatury zewnętrznej jest niższa lub równa +15°C, a przerwanie ogrzewania z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej +15°C.

Sprawdź, jak ograniczamy smog

Polecamy

R_3n-1024x569
R_2
r_11n
r_4n

logo poisfundusz unia europejskastrona z funduszem unii europejskiej

www.pois.gov.pl            www.ue.mpec.tarnow.pl