Kontrast
Czcionka

logo bip

Pogotowie cieplne 24h   993

logo bip

Jak czytać fakturę za ciepło?

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Faktury za ciepło wystawiane są za miesięczne okresy rozliczeniowe. Poniżej znajdą Państwo wzór faktury za ciepło. Poszczególnym pozycjom na wzorze faktury zostały przypisane numery – pod tymi numerami (pod wzorem faktury) znajdują się opisy poszczególnych pozycji na fakturze.

Wzór faktury za ciepło

Opis poszczególnych pozycji na fakturze za ciepło

 1. Opłata za okres, którego dotyczy faktura.
 2. Indywidualny numer nadany Odbiorcy przez MPEC Tarnów.
 3. Adres, na który doręczane są faktury.
 4. Adres obiektu, do którego dostarczane jest ciepło.
 5. » Dla grup taryfowych S.1.O, S.1.I, S.1.G, S.1.IO – opłata stała za zamówioną moc cieplną oraz opłata stała za przesył – są to opłaty stałe, płacone w każdym miesiącu niezależnie od ilości pobranego ciepła. Opłata za zamówioną moc cieplną stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i ceny za zamówioną moc cieplną. Opłata stała za przesył – stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe. Opłata za zamówioną moc cieplną oraz opłata stała za przesył  – są pobierane w 12 miesięcznych ratach.
  » Dla grup taryfowych S.2.b, S.2.f, S.2.g, K, P – opłata miesięczna za zamówioną moc   cieplną.
 6. » Dla grup taryfowych S.1.O, S.1.I, S.1.G, S.1.IO  – opłata za dostarczone ciepło i opłata zmienna za przesył – są naliczane w miesiącach, w których Odbiorca pobierał ciepło.
  » Dla grup taryfowych S.2.b, S.2.f, S.2.g, K, P –  opłata za dostarczone ciepło naliczana w miesiącach, w których Odbiorca pobierał ciepło.
  W pozycji „Opłata za dostarczone ciepło”, w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór ciepła, podawane są informacje o stanie licznika tj. „Odczyt poprzedni” wraz ze stanem licznika na koniec poprzedniego miesiąca (okresu rozliczeniowego) oraz „Odczyt bieżący” wraz ze stanem licznika na koniec miesiąca (okresu rozliczeniowego), którego dotyczy faktura z rozliczeniem zużycia ciepła. Różnica pomiędzy stanem licznika z pozycji „Odczyt poprzedni” i stanem licznika z pozycji „Odczyt bieżący” wskazuje na ilość ciepła pobranego w danym miesiącu w [GJ].
 7. Opłata za uzupełnienie instalacji wewnętrznej w budynku nośnikiem ciepła (wodą) – dla grup taryfowych S.1.O, S.1.I, S.1.G, S.1.IO.
 8. Grupa taryfowa obiektu Odbiorcy. Podstawę zakwalifikowania obiektu do danej grupy taryfowej stanowi zawarta w obowiązującej Taryfie dla ciepła definicja poszczególnych grup taryfowych.
 9. Wielkość zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę w MW.
 10. Ilość ciepła pobranego w danym miesiącu w GJ (różnica wskazań pomiędzy odczytem licznika ciepła z bieżącego miesiąca, a odczytem licznika z poprzedniego miesiąca).
 11. Ilość uzupełnionego nośnika ciepła (wody) w instalacji Odbiorcy w m3 – dla grup taryfowych S.1.O, S.1.I, S.1.G, S.1.IO.
 12. Ceny i stawki zgodnie z obowiązującą taryfą dla poszczególnych pozycji na fakturze (opłata stała za zamówioną moc cieplną, opłata stała za przesył, opłata za dostarczone ciepło, opłata zmienna za przesył, opłata za nośnik ciepła – wodę).
 13. Opłata za zamówioną moc cieplną lub opłata stała za przesył = poz.9 x poz.12 (wartość netto).
 14. Opłata za dostarczone ciepło lub opłata zmienna za przesył = poz.10 x poz.12 (wartość netto).
 15. Opłata za uzupełnienie instalacji nośnikiem ciepła (wodą) = poz. 11 x poz. 12 (wartość netto).
 16. Aktualna stawka podatku VAT na towary i usługi wykazane na fakturze.
 17. Wartość netto sumy opłat = suma pozycji 13,14,15.
 18. Suma wartości podatku VAT wyliczona od kwot z poz. 17 x aktualna stawka podatku VAT z poz. 16.
 19. Pełna opłata za ciepło w miesiącu, w którym wystawiono fakturę (stanowi sumę wartości z poz.17 i 18).