Kontrast
Czcionka

logo bip

Pogotowie cieplne 24h   993

logo bip

deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie  


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • Strona internetowa posiada mapy, jednak zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. są one wyłączone z obowiązku dostępności.
  • Art. 3.2 – Ustawy nie stosuje się do: 4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia:  2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Leśniak, lesniak@mpec.tarnow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 14 688 22 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. mieści się w budynku przy ul. Siennej 4 w Tarnowie

Dla klientów i gości budynek dostępny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Dla klientów i gości przeznaczone jest wejście znajdujące się na ścianie północnej budynku (równoległej do ul. Lwowskiej). Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, umożliwiają przejazd osób poruszających się na wózku. Recepcja budynku znajduje się na wprost drzwi wejściowych. W recepcji w okresie dostępności budynku pracuje minimum jeden pracownik, z którym jest umożliwiony kontakt. Recepcjonista udziela informacji, może dokonać umówienia spotkania, odbioru i wydania dokumentów oraz przywołuje specjalistę lub pracownika merytorycznie odpowiedzialnego do węzła recepcyjnego. Istnieje możliwość uzyskania informacji, załatwiania spraw bez konieczności wejścia do pozostałej części budynku. W przypadku konieczności skorzystania z innych pomieszczeń biurowca korytarz i pomieszczenia na parterze budynku, w tym Biuro Obsługi Klienta, dostępne są dla osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obsługa klientów słabosłyszących odbywa się ze wsparciem pętli indukcyjnej. W budynku nie ma: oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Po wcześniejszym zgłoszeniu jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego – prosimy o zgłoszenie potrzeby skorzystania z tłumacza migowego co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. Budynek jest monitorowany. Nie zapewniamy parkingu dla klientów i gości. Obok wejścia, w miejskiej strefie parkowania znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (płatne wg cennika opłat za postój).

Budynek Centrum Techniki Grzewczej MPEC Tarnów przy ul. Spokojnej 65 w Tarnowie

Dla klientów i gości budynek dostępny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Dla klientów i gości przeznaczone jest wejście usytuowane na ścianie południowej budynku (równoległej do ul. Spokojnej). Wejście do budynku posiada próg uniemożliwiający swobodny wjazd osób poruszających się na wózku. W celu umówienia spotkania z pracownikami Centrum Techniki Grzewczej MPEC Tarnów przez osoby poruszające się na wózku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: tel. +48 14 688 22 22. Spotkanie zostanie umówione w budynku przy ul. Siennej 4, do którego mają dostęp osoby poruszające się na wózku. Prosimy o uzgodnienie terminu wizyty z jednodniowym wyprzedzeniem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Budynek jest monitorowany.

Informacje uzupełniające

Z Centrum Dyspozytorskim MPEC Tarnów można kontaktować się przez całą dobę pod numerem telefonu 993.