Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr OKR.4210.41.2022.TK z dnia 16 sierpnia 2022 r., zatwierdził „Zmianę Taryfy dla ciepła nr 16” Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie, opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 520 (1780) 16 sierpnia 2022 r. (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html).„Zmiana Taryfy dla ciepła nr 16” zostanie wprowadzona do stosowania z dniem 1 września 2022 r.

 Wdrożenie „Zmiany Taryfy dla ciepła nr 16” spowodowane jest istotnym wzrostem kosztów gazu o 122,6 %, kosztów energii elektrycznej o 102 % oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) o 5,5 % – w stosunku do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie stosowanych cen i stawek opłat.

Z dniem wejścia w życie cen i stawek opłat zatwierdzonych w „Zmianie Taryfy dla ciepła nr 16”, przy obecnie obowiązujących cenach zakupu ciepła w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie, opłaty netto z tytułu dostaw ciepła w grupie taryfowej S.1, będą przedstawiały się następująco (opłaty w tabeli uwzględniają uśrednione ceny za moc zamówioną, dostarczone ciepło oraz nośnik):

  Grupa taryfowa  Uśredniona cena za zamówioną moc cieplnąUśredniona cena za dostarczone ciepłoOpłata stała za przesyłOpłata zmienna za przesyłUśredniona cena za nośnik
zł/MW/m-czł/GJzł/MW/m-czł/GJzł/m3
S.1.O5 721,6680,272 679,04  14,3825,98
S.1.I5 721,6680,274 787,92  23,0025,98
S.1.G5 721,6680,274 346,74  15,9225,98
S.1.IO5 721,6680,275 315,05  26,3725,98

W wyniku wprowadzenia zmiany taryfy ceny i stawki opłat w grupie taryfowej S.1. wzrosną średnio o 24,48%.

Nadmieniamy, że zasady ustalania uśrednionych cen za moc zamówioną, dostarczone ciepło oraz nośnik w grupach taryfowych S.1, tj. dla odbiorców zasilanych z EC Piaskówka i EC Grupa Azoty S.A. w Tarnowie, nie uległy zmianie, a metodologia ich wyliczania jest szczegółowo przedstawiona w części V „Taryfy dla ciepła nr 16”. W przypadku ewentualnej zmiany cen ciepła kupowanego od Grupy Azoty S.A. w Tarnowie – MPEC Tarnów w oparciu o przedstawiony w części V taryfy model kalkulacji uśrednionych cen wprowadzi do stosowania nowe ceny ciepła, bez konieczności wydania stosownej decyzji przez Prezesa URE.

 „Zmiana Taryfy dla ciepła nr 16” jest dostępna na stronie internetowej MPEC Tarnów: www.mpec.tarnow.pl w części Obsługa Klienta >Taryfy dla ciepła. Informacja o rodzajach i wysokości cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła Grupy Azoty S.A (obowiązującej od 1 lipca 2021 r.) jest opublikowana pod adresem https://oferta.grupaazoty.com/energia-cieplna/energia-cieplna.

Jednocześnie informujemy, że dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196) oraz ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488) wprowadzono w okresie  od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT na sprzedaż energii cieplnej.